Diospyros australis

EBENACEAE – Diosporys australis – Black Plum