Asterolasia correifolia

ASTERACEAE – Asterolasia correifolia – Star-bush

Seen on the Deep Creek trail