Styphelia tubiflora

ERICACEAE – Styphelia tubiflora – Five Corners