Velleia lyrata

GOODENIACEAE – Velleia lyrata – Velleia