Xanthosia tridentata

APIACEAE – Xanthosia tridentata – Rock Xanthosia